Ek Ders Parasından İcra Kesintisi Olur Mu?

Avatarayınlanan s
1307 0
Devlet memurları arasında sayısı en fazla olan kurum Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bakanlığa bağlı olarak görev yapan yüz binlerce öğretmen bulunmaktadır. Öğretmenler normal mesailerinden fazla olarak der verdiklerinde ek ders ücretleri almaktadır. Maaşları düşük olan öğretmenlerin gelirlerine bir katkısı olan Ek Ders ücretlerini öğretmenler gibi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan bazı devlet memurları da almaktadır. Ek ders ücreti almak için memurunun birilerine ders vermesi gerekmektedir. Geçim sıkıntısı yaşayan bazı memurlar istemeden icralık olmakta ve maaşlarından icra aracılığı ile para kesilmektedir. Bu durumda olan öğretmen ve memurlar ise verdikleri ek derslerden elde ettikleri gelirlerin icra aracılığı ile kesilip kesilmediği konusudur. Bu yazımızda sizlere Ek Ders Parasından İcra Kesintisi Olur Mu? Ek Dersten İcra Kesintisi Yasal mı? Konuları hakkında bilgiler vereceğiz.

Ek Ders Ücretinden İcra Kesintisi Olur mu?

Sayıları 1 milyona yaklaşan bir öğretmen kesimi ve gene sayıları oldukça fazla olan cami imamı bulunmaktadır. Öğretmenler yılın hemen her günü ek ders ücreti alırken imamlar ise genelde okulların kapalı olduğu yaz tatillerinde verdikleri dersler sonucu ek ders ücretleri almaktadır. Öğretmenler haftalık ders saatlerini doldurduktan sonra girdikleri derslerin saati oranında ek ders ücreti almaktadır.

Sorunuzun yanıtı ile ilgili yaptığımız araştırmalarda İcra ve İflas Kanununun 83. Maddesine istinaden ek ders ücretlerine haciz işlemi yapılmaktadır. Geçmiş dönemlerde öğretmenlerin ek derslerine uygulanan icra işlemi ile ilgili olarak Yargıtay tarafından verilen ve emsal değer taşıyan karar içeriğinde  öğretmenleri ”ek ders gibi sürekli olmayan ücretlere ise haciz uygulanamayacağını” hüküm altına almıştır. 

Karar doğrultusunda memurların ek ders gelirlerine haciz işlemi uygulanmaması gerektiği açıktır. Bu sebeple başına borçlar yüzünden icra kesintisi gelen memurlar emsal karar ile birlikte bu duruma itiraz edebilirler. Kararın altında yatan gerekçe ise insanların hayatlarını idame ettirebilecek paranın kendilerinde kalmasını sağlamak.

İcra kesintileri ile oldukça zor günler geçiren devlet memurları için bu karar oldukça lehe bir karar olmuştur. Sicili Bozuk Olana Kredi Veren Banka  sayısı çok az olduğu için öğretmen ve diğer memurlar zaman zaman senet ile tefecilerden borç para almak zorunda kalıyor ve bu borçların yüksek faizlerini ödeyemediklerinden dolayı oldukça zor günler geçiriyor. Ek Ders Ücretlerine İcra işlemi uygulanmaması ve avukatlara icralık duruma düşmemek için borçlanmalarımıza dikkat edelim ve hiç bir durumda tefeciden borç para almayınız.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin Vermiş Olduğu Ek Derslerden İcra Kesintisi Konulu Karar Metni

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas no : 2015/27694

Karar no : 2016/4598

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda, her ne kadar maaşının haczine muvafakat etmiş ise de, hacizden önce verilen muvafakatın geçerli olmadığını, maaşından yapılan kesintiden sonra kendisine kalan para ile geçimini sağlayamadığını belirterek, maaşı üzerindeki haczin 1/4 oranında devamını, fazlası yönünden kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, hacizden önce verilen muvafakat geçerli olmasa da, haciz kesintisinden sonra Ocak 2014 itibariyle borçlunun eline 1.001,45TL geçtiğini, bu paranın borçlunun geçimini sağlamaya yeterli olduğu gerekçesi ile istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 83. maddesi gereğince; kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten borçlu ve ailesinin geçinmesi için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra, kalan kısmın haczi mümkündür. Ancak aynı maddenin 2.fıkrasında haczedilecek miktarın maaş ve ücretin 1/4’ünden az olamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Kanun, borçlunun maaş veya ücretinin 1/4’ünün herhalde haczedebileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre ücretin tamamı borçlu ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, icra memuru bunun 1/4’ünü mutlaka haczetmek zorundadır. İcra memuru haczedeceği miktarın azami sınırını belirlerken borçlunun ve ailesinin ihtiyacını göz önünde bulunduracaktır. İcra memuru bu takdiri kendisi yapabileceği gibi bunun için bilirkişiye de başvurabilir.

Öte yandan, İİK’nun 83/2. maddesinde yer alan yasal düzenlemeye göre maaş üzerinde birden fazla haciz varsa sıraya konulur. Sırada önce olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesintiye geçilemez. Diğer taraftan, İİK’nun 83/a maddesi gereğince; borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklıyla yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira bu malın ne derece haczedilemez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği ifade olunmuştur. Bu durumda haciz sırasında ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde borçlu haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir (HGK. 31.3.2004 tarih 2004/12-202 E. 196 K, 31.3.2004 tarih 2004/12-167 E. 185.K.). Somut olayda; örnek 10 ödeme emrinin borçluya 25.05.2015 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun 06.06.2012 tarihinde maaşında hacizler dahi olsa, maaşından aylık 1.500 TL kesinti yapılmasına muvafakat ettiği, 06.06.2012 tarihinde borçlunun maaşı üzerine 1.500 TL haciz konulduğu ve Temmuz 2012 tarihinden itibaren kesinti yapılmaya başlanıldığı anlaşılmaktadır.

Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere borçlu tarafından verilen muvafakat İİK’nun 83/a maddesinde yer alan yasal düzenleme uyarınca geçerli değildir. T… Lisesinde öğretmen olarak görev yapan borçlunun Ocak 2014 ayı itibariyle maaşının 166,12 TL’si ek ders ücreti olmak üzere 2.501,45 TL olduğu, borçlunun maaşından 1.500 TL haciz nedeniyle kesinti yapıldığı ve borçluya 1.001,45 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi ek ders ödemesi sabit bir ödeme olmayıp, eğitim ve öğretim dönemleri içerisinde öğretmenlerin maaş karşılığı girmeleri gereken ders sayısından fazla derse girilmesi halinde ödenen bir ücrettir. Polis Merkezi Amirliği’nce düzenlenen 04.02.2014 tarihli tutanakta, borçlunun kirada oturduğu ve aylık 400 TL kira ödediği belirtilmektedir. Öğretmen olan borçlunun geçimini sağlayabilmesi, kişisel ve mesleki gelişimini sürdürebilmesi için borçlunun ek ders ücreti dahil aylık geliri dikkati alındığında, şikayetin kabulü ile borçlunun maaşı üzerindeki haczin ¼ oranını aşan kısım yönünden kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
, Ek Ders Parasından İcra Kesintisi Olur Mu?
Ek Ders Parasından İcra Kesintisi Olur Mu?

İlgili Yazı

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir